Beleidsplan


Beleidsplan

Inleiding

Dit is het beleidsplan van de stichting Vermiste-honden.nl uitkomend onder de naam Vermiste-honden. De stichting is opgericht op 11 maart 2016. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 06 maart 2016, en zal jaarlijks indien nodig worden aangepast.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:

Dhr. G. Stol Voorzitter – Voorzitter.

Mw. M. Brekveld – Vice voorzitter.

Dhr. L. Swinkels – Docent speurhonden opleidingen, onderhoud website en beheer.

Stichting Vermiste-honden.nl

Stellingmolen 50

2317 SE Leiden

Telefoon: +31 (0)627627169.

info@vermiste-honden.nl

Banknummer van de stichting: NL29 INGB 0007 2097 02

Inschrijfnummer KvK 65550080

Fiscaal nummer van de stichting: RSIN 5861.57.995

Alle informatie wordt gepubliceerd op onze website www.Vermiste-honden.nl

 Strategie

 1. Statutaire doelstelling: Het verminderen van de vermiste honden in Nederland en België, het zorgen voor een eerlijk en dierwaardig bestaan. En daar waar noodzakelijk de inzet voor wetgeving bescherming van dieren.
 2. Afwezigheid van winstoogmerk: Er is tijdens de oprichting in onze statuten vastgelegd dat de Stichting Vermiste-honden.nl geen winstoogmerk mag hebben. (zie art. 2.3).

Onze Stichting heeft geen betaalde banen en geen duur kantoor of andere geldverslindende posten. Voor alle mensen stond vanaf het begin vast dat wij met z`n allen vrijwilligers zijn en elke binnengekomen donatie besteed dient te worden aan onze doelstelling.

 1. Bestemming liquidatiesaldo: Het bestuur heeft bij haar oprichting laten vastleggen “een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft”. Deze stichting moet de vermelding van ANBI hebben.

Beleid

 1. Te verrichten werkzaamheden van de stichting: De stichting heeft ten doel het terug bezorgen van vermiste honden bij hun baas, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn (statuten art. 2.1).
 2. Werving van gelden: Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door, punt a. giften en donaties, punt b. subsidies en sponsorbijdrage, punt c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, punt d. hetgeen verkregen wordt door uit door de stichting uitgeoefende activiteiten, punt e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
 3. Vermogen van de stichting: Het vermogen van de stichting is nog minimaal omdat de stichting pas in 11 maart 2016 is opgericht, De stichting heeft als doel niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van onze stichting.
 4. Het bestedingsbeleid: Het bestedingsbeleid is erop gericht dat alle ingekomen giften ten goede van het vermiste hondje komen (vangkooien, nachtkijkers, verrekijkers, wildcamera`s, flyers en Drone), dit zijn allemaal lange termijn aanschaf projecten.
 5. Beschikken over het vermogen van de stichting: Op grond van artikel 2.5 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware eigen vermogen.

Overige

 

 1. Beloningsbeleid: De bestuursleden van de stichting mogen voor hun beleidswerkzaamheden geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten dit is vastgelegd in art. 2.6. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mis niet bovenmatig. De Stichting heeft geen betaald personeel in dienst.
 2. Beschrijving administratieve organisatie: De administratie van de stichting wordt gevoerd door Gijsbert Stol. De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door, hebben wij nog niet de stichting bestaat pas 3 maanden.
 3. Publicatieplicht: De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel www.vermiste-honden.nl